„ВО_ПП „Златни пясъци“ – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк „Златни пясъци“

Проектът се финансира от Европейският фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.

ПАРТНЬОР, подкрепил ръководството на Парка на етапа на разработка на проекта и кандидатстване за финансиране е Регионалната Инспекция по Околна Среда и Води – Варна.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е Опазване, поддържане и възстановяване на благоприятен природозащитен статус на местообитания и видове с консервационна стойност в ПП „Златни пясъци“ и определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ на проекта, по които ще работят експертите от проектния екип, включват:

Опазване и поддържане на значими местообитания на горската прилепна фауна;
Възстановяване на благоприятно природозащитно състояние на местообитание тип 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (важно местообитание на орхидеи);
Подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието;
Повишена информираност на населението и туристи/посетители на парка за консервационно значимите местообитания, растителни и животински видове;
Допълване на научните знания в областа на местообитанията и горската фауна в природния парк;
Определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейности свързани с опазване и поддържане местообитания на горската прилепна фауна

1.Опазване на значимо подземно местообитание на два вида прилепи по Натура 2000 – Пещерен дългокрил Miniopterus schreibersii и Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum.
а) Провеждане на консултации с експерт(и) за процедурите и етапите по опазването на подземно местообитание и за особеностите на горската прилепна фауна в парка и миграциите й.
б) Извършване на първоначално планиране на дейността по ограничаване достъпа в подземното местообитание и подготвка на документите за съгласуване с РИОСВ
в) Ограничаване на достъпа до местообитание на горската прилепна фауна ,чрез поставяне на решетки на два входа на галериите;
д) Проучване на горската прилепна фауна в парка и миграциите й.
г) Монтиране на информационни табели за видовете от горската прилепна фауна на входовете (два) на галериите
е) Инсталиране на специални къщички за прилепи 25 броя, 5 трансекта (тип Schwegier) за 6 вида: Воден нощник Myotis daubentonii, Ръждив вечерник Nyctalus noctula, Сив дългоух прилеп Plecotus austriacus, Малък вечерник Nyctalus leisleri, Натереров нощник Myotis nattereri и Бехщайнов нощник Myotis bechsteinii един от консервационно най- значимите горски видове прилепи в България и Европа .
ж) Наблюдение /видeо и с ултразвуков детектор/ на прилепите в парка – продължаване на проведено проучване (през 2008-2009) с цел предприемане на актуални мерки за опазване на прилепите в ПП „Златни пясъци”.

Дейности свързани с Опазване и Възстановяване на местообитания важни за орхидеи (тип 6210)

1. Провеждане на консултации с експерт(и) за процедурите и етапите по възстановяване нa благоприятен природозащитен статус на местообитание 6210
2. Набелязване на мерки за възстановяване нa благоприятен природозащитен статус на местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) – 2 поляни.
3. Реализиране на мероприятията по възстановяване на хабитата- премахване на храсти и млади дървета на 2 поляни, общо площ 1.2 ха),
4. Проучване и оценка на природозащитния статус
5.Осигуряване на обслужването на фотокапаните за видеонаблюдение на местообитанията, събиране на записите от наблюдението и обработка.
6. Поддържане базата данни от наблюдението

Дейности, за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието

1. Оформяне на център за наблюдение на биологичното разнообразие в парка, разположен в заслон-информационен пункт
2. Изграждане на система за наблюдение на местообитания и видове: 2 Влажни зони „Голямото водно огледало”, „Малкото водно огледало”; 2 поляни – местообитание на орхидеи; видове – мишелов и голям ястреб, бухал, сърна, дива свиня, заек, червеногърба сврачка, дива котка; Миграция на птиците – пролетна, есенна;
3. Наблюдение на посетителския поток за преодоляване на рекреационния натиск, отчитане на възникнали конфликти на
интереси и поведение при ползване.
4. Осигуряване на наблюдение на местообитания в реално време, излъчване в интернет
5. Осигуряване обслужването на системата за наблюдение на местообитанията, събиране на записите от наблюдението и обработка.
6.Обезпечаване на центъра за наблюдение с необходимото оборудване .
7.Поддържане база данни от наблюдението

ВО_ПП „Златни пясъци